6/20 เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ผลิตเพื่อบริโภคเองเท่านั้น แต่ไม่ส่งเสริมการผลิตเพื่อค้าขาย ใช่หรือไม่ – นานา คำถาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6 เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ผลิตเพื่อบริโภคเองเท่านั้น แต่ไม่ส่งเสริมการผลิตเพื่อค้าขาย ใช่หรือไม่
แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

6/20 เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ผลิตเพื่อบริโภคเองเท่านั้น แต่ไม่ส่งเสริมการผลิตเพื่อค้าขาย ใช่หรือไม่ – นานา คำถาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นานา คำถาม เกี่ยวกับ ปรัชญา ของ “เศรษฐกิจพอเพียง” “Sufficiency Economy” วันนี้จะมาเสนอตอน…เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ผลิตเพื่อบริโภคเองเท่านั้น แต่ไม่ส่งเสริมการผลิตเพื่อค้าขาย ใช่หรือไม่ 6/20

“…อันนี้เคยบอกว่าความพอเพียงนี้ ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัว จะต้องผลิตอาหารของตัว และต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอ จะต้องมีความพอเพียงสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าส่งมากนัก” (พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2540)


จากพระราชดำรัสข้างต้น ประกอบกับที่ได้พระราชทานแนวปฏิบัติเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2537 และ ปี พ.ศ. 2538 จะเห็ดได้ว่า แนวทางในการพัฒนาการเกษตรในชนบท เน้นให้มีความพอเพียง พอกิน พอใช้ และสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองก่อน เพื่อเป็นแนวทางเลือกในการดำรงชีพของเกษตรกร แทนการมุ่งทำการเกษตรเพื่อการค้าแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะทำให้มีความเสี่ยงมากจากความผันผวนของปัจจัยภายนอกต่าง ๆ

เกษตรทฤษฎีใหม่นี้ ให้แง่คิดและแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นขึ้นตอน เกี่ยวกับการปลูกข้าว การผลิตอาหารเพื่อตนเอง แล้วจึงใช้เวลา ที่ดิน และแรงงานส่วนที่เหลือไปผลิตเพื่อขาย หลักการหลาย ๆ อย่างของทฤษฎีใหม่ส่งเสริมให้การขายได้ตามศักยภาพตามโอกาส และสภาพแวดล้อมของแต่ละสังคม โดยต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากเกินไป


อย่างไรก็ดี การพัฒนาตามขึ้นตอนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น หลังจากที่แต่ละครอบครัวและชุมชน สามารถพึ่งตนเองและอยู่อย่างพอกินพอใช้ได้แล้ว ก็พร้อมที่จะพัฒนาไปสู่ขึ้นต่อไป คือ การผลิตเพื่อการขาย หรือการรวมกลุ่มกันเพื่อประกอบกิจกรรมอื่น ๆ

ยกตัวอย่าง เช่น การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารโค กระบือ รวมกลุ่มทำวิสาหกิจชุมชน โดยในเบื้องต้นอาจเป็นการขายผลผลิตที่เหลือจากบริโภคภายใน หรือร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพการผลิตสินร้าอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในชุมชน หรือขายนอกชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ ตลอดจนรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมในด้านอื่น ๆ บนพื้นฐานของการแบ่งปัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามกำลังและความสามารถของตน ซึ่งจะทำให้ชุมชนโดยรวม เกิดความพอเพียงในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง

>เชิญเข้ากลุ่มFB : เกษตรในฝัน<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

1/20 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “Sufficiency Economy” และการประยุกต์ใช้ คืออะไร

2/20 ทำไมภาคการเกษตรได้รับความสนใจในเรื่องการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้มากกว่าสาขาการผลิตอื่น

3/20 การปลูกข้าว 5 ไร่ และการมีบ่อน้ำในพื้นที่ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่

4/20 เกษตรทฤษฎีใหม่ ใช้ได้ทั่วประเทศหรือไม่

5/20 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเชื่อมโยงกับความเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างไร

6/20 เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ผลิตเพื่อบริโภคเองเท่านั้น แต่ไม่ส่งเสริมการผลิตเพื่อค้าขาย ใช่หรือไม่

7/20 ถ้าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะต้องเลิกค้าขายกับภายนอก ใช่หรือไม่

8/20 การผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกขัดกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง หรือไม่

9/20 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขัดต่อหลักการทางธุรกิจที่เน้นการหากำไร หรือไม่

10/20 ถ้าเราใช้ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เราสามารถใช้ของแพงได้หรือไม่ หรือสามารถกู้ยืมเงินได้หรือไม่


11/20 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความแตกต่างจากแนวคิดของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักอย่างไร

12/20 เศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือไม่

13/20 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายการเงินการคลัง ได้หรือไม่

14/20 เศรษฐกิจพอเพียง ไม่สนใจสาขาการผลิตที่ทันสมัย จริงหรือไม่

15/20 การพัฒนาประเทศที่ใช้กลไกการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะขัดกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือไม่ อย่างไร

16/20 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบการศึกษาของไทย ได้หรือไม่

17/20 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดอุดมคติ หรือไม่

18/20 การดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรเริ่มต้นจากอะไร

19/20 เราจะประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมแต่ละระดับ อาทิ ระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน และระดับรัฐ ได้อย่างไร

20/20 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้ได้กับคนทุกวัย และทุกศาสนา ได้หรือไม่

ที่มา : หนังสือ นานาคำถามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, โดย – สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.)


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  ภูมิปัญญาชาวบ้าน ใช้เป็ดกำจัดวัชพืช-ศัตรูพืช ดูแลข้าว ทำนาแบบลดต้นทุน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง