3/20 การปลูกข้าว 5 ไร่ และการมีบ่อน้ำในพื้นที่ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ – นานา คำถาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

3/20 การปลูกข้าว 5 ไร่ และการมีบ่อน้ำในพื้นที่ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ – นานา คำถาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นานา คำถาม เกี่ยวกับ ปรัชญา ของ “เศรษฐกิจพอเพียง” “Sufficiency Economy” วันนี้จะมาเสนอตอน… การปลูกข้าว 5 ไร่ และการมีบ่อน้ำในพื้นที่ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ 3/20

การปลูกข้าว 5 ไร่ และมีบ่อน้ำในพื้นที่นั้นเป็นเพียงขึ้นตอนที่หนึ่งของเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนวเกษตรกรรมในพระราชดำริของพระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัว (ในรัชกาลที่ ๙) ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารพื้นที่เพาะปลูก และแหล่งน้ำ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างพอเพียง และมีความเสี่ยงต่อความผันผวนภายนอกน้อยลง อาทิ ความผันผวนของราคาสินค้า ความเสี่ยงจากการพึ่งพาราคาและปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศ นอกจากนี้แล้ว ทฤษฎีใหม่ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรเท่านั้น แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของเศรษฐกิจพอเพียง


เกษตรทฤษฎีใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน

ขั้นที่ 1 เป็นแนวทางการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมในระดับครอบครัว เพื่อให้สามารถพึ่งพิงตนเองได้ในระดับหนึ่ง โดยมุ่งจัดหาแหล่งน้ำในไร่นา มีอาหารเลี้ยงดูตนเอง และมีรายได้จากผลผลิต ส่วนที่เหลือโดยการแบ่งพื้นที่ทำกินออกเป็น 4 ส่วน อาศัยสูตร 30/30/30/10 แบ่งสัดส่วนการใช้พื้นที่เป็นขุดสระน้ำ/ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชผักต่าง ๆ/ปลูกข้าว/ที่อยู่อาศัยและถนนหนทาง ซึ่งในกรณีที่เกษตรกรครอบครองพื้นที่ 15 ไร่ 30% ของพื้นที่ที่ใช้ปลูกข้าวก็จะคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 4-5 ไร่ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการแบ่งพื้นที่ทำกิน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพภูมินิเวศในแต่ละพื้นที่

กรณีการใช้นาข้าว 5 ไร่ สำหรับการสร้างแหล่งอาหาร และมีบ่อน้ำเป็นปัจจัยการผลิตในไร่นา เพื่อเป็นการพึ่งพาตัวเอง ก็จัดเป็นกระบวนการเข้าสู้ทฤษฎีใหม่ขึ้นที่ 1 แต่หากเน้นว่ามื้นที่ปลูกข้าว 5 ไร่ และบ่อน้ำเท่านั้นเป็นการผลิตของเกษตรกรทั่วไป ยังไม่มีนัยมุ่งสู่ความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเท่าที่ควร


ขั้นที่ 2 คือ การรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ โดยเกษตรกรในพื้นที่ร่วมแรงในการผลิต จัดการตลาด และพัฒนาสวัสดิการของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นการสร้างความสามัคคีภายในท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกภายนอก

ขั้นที่ 3 ขั้นสุดท้าย เป็นการสร้างความร่วมมือแหล่งเงินทุนและแหล่งพลังงานภายนอก เพื่อสนับสนุนด้านการลงทุน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม

อย่างไรก็ดี แนวพระราชดำริเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่นั้น เป็นตัวอย่างปฏิบัติของเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่างหนึ่งในขณะที่ เศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายกว้างกว่าทฤษฎีใหม่ โดยเป็นกรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงนี้สามารถนำไปกระยุกต์ใช้ในบริบทอื่น ๆ ได้ นอกเหนือจากภาคเกษตรกรรม

>เชิญเข้ากลุ่มFB : เกษตรในฝัน<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

1/20 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “Sufficiency Economy” และการประยุกต์ใช้ คืออะไร

2/20 ทำไมภาคการเกษตรได้รับความสนใจในเรื่องการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้มากกว่าสาขาการผลิตอื่น

3/20 การปลูกข้าว 5 ไร่ และการมีบ่อน้ำในพื้นที่ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่

4/20 เกษตรทฤษฎีใหม่ ใช้ได้ทั่วประเทศหรือไม่

5/20 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเชื่อมโยงกับความเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างไร

6/20 เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ผลิตเพื่อบริโภคเองเท่านั้น แต่ไม่ส่งเสริมการผลิตเพื่อค้าขาย ใช่หรือไม่

7/20 ถ้าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะต้องเลิกค้าขายกับภายนอก ใช่หรือไม่

8/20 การผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกขัดกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง หรือไม่

9/20 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขัดต่อหลักการทางธุรกิจที่เน้นการหากำไร หรือไม่

10/20 ถ้าเราใช้ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เราสามารถใช้ของแพงได้หรือไม่ หรือสามารถกู้ยืมเงินได้หรือไม่


11/20 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความแตกต่างจากแนวคิดของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักอย่างไร

12/20 เศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือไม่

13/20 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายการเงินการคลัง ได้หรือไม่

14/20 เศรษฐกิจพอเพียง ไม่สนใจสาขาการผลิตที่ทันสมัย จริงหรือไม่

15/20 การพัฒนาประเทศที่ใช้กลไกการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะขัดกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือไม่ อย่างไร

16/20 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบการศึกษาของไทย ได้หรือไม่

17/20 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดอุดมคติ หรือไม่

18/20 การดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรเริ่มต้นจากอะไร

19/20 เราจะประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมแต่ละระดับ อาทิ ระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน และระดับรัฐ ได้อย่างไร

20/20 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้ได้กับคนทุกวัย และทุกศาสนา ได้หรือไม่

ที่มา : หนังสือ นานาคำถามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, โดย – สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.)


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  แนวทางการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน ขนาดไม่เกิน 1 ไร่ สำหรับมือใหม่หัดเลี้ยง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง