ธุรกิจเกษตร คืออะไร ? ทำไมอยากรวยต้องห้ามทำเกษตร ให้ทำธุรกิจเกษตร

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

ธุรกิจเกษตร คืออะไร ? ทำไมอยากรวยต้องห้ามทำเกษตร ให้ทำธุรกิจเกษตร

ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) หมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูป และการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร ตลอดจนถึงการจัดการทรัพยากรและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง และการขายสินค้าเกษตร

ทำไมต้องทำธุรกิจเกษตรให้เป็น
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร : การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรช่วยเพิ่มมูลค่าและทำให้สามารถขายในราคาที่สูงขึ้นได้ เช่น ผัก-ผลไม้อบแห้ง น้ำผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากนม หรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และการทำเกษตรเชิงท่องที่ยว

เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา : การมีการแปรรูปและจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงจากราคาสินค้าเกษตรที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน : ธุรกิจเกษตรที่มีการบริหารจัดการที่ดีสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาด

เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต

เพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค : การวิจัยและพัฒนาในธุรกิจเกษตรช่วยให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้

เพื่อการสร้างงานและรายได้ในท้องถิ่น : ธุรกิจเกษตรสามารถสร้างงานและรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่

ส่วนประกอบของธุรกิจเกษตร
1. การผลิต คือ การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำ ปุ๋ยทำเอง และพันธุ์พืช-พันธุ์สัตว์

2. การแปรรูป คือ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม เช่น การทำผลไม้อบแห้ง การผลิตน้ำผลไม้ รวมไปถึงการแปรรูปสินค้าทางด้านประมงและปศุสัตว์

3. การตลาดและการจัดจำหน่าย คือ การการโฆษณา หาตลาด การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง และการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรให้ถึงมือผู้บริโภค

4. การบริหารจัดการ คือ การวางแผน การจัดการทรัพยากร และการควบคุมการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของธุรกิจเกษตร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การทำธุรกิจเกษตร มีข้อดีดังนี้
– เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้
– ลดความเสี่ยง
– มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
– มีเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ
– เข้าใจตลาด รู้ว่าผู้บริโภคต้องการอะไร

อย่างไรก็ตาม การทำธุรกิจเกษตร ก็มีข้อเสีย ดังนี้
– ต้องมีเงินทุนมาก
– ต้องมีความรู้ และทักษะหลายๆ ด้าน
– ต้องใช้เวลา

ดังนั้น การทำธุรกิจเกษตรให้เป็น หมายถึงการบริหารจัดการกระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาด และการจัดจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันในตลาดได้ ถ้าใครทำได้เราจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรได้มากขึ้นกว่าการทำเกษตรแบบเดิมๆ

เขียนบทความโดย เกษตร นานา


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  เด็กกตัญญู “น้องเบนซ์” เด็กชายวัย 12 รับจ้างแบกกระสอบขี้ไก่ หาเงินช่วยแม่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง