17/20 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดอุดมคติ หรือไม่ – นานา คำถาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

17/20 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดอุดมคติ หรือไม่ – นานา คำถาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นานา คำถาม เกี่ยวกับ ปรัชญา ของ “เศรษฐกิจพอเพียง” “Sufficiency Economy” วันนี้จะมาเสนอตอน… แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดอุดมคติ หรือไม่ 17/20

ไม่ใช่ แต่เป็นกรอบแนวคิดและแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้ ซึ่งตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด ก็คือ เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ และสำหรับกิจกรรมอื่น ๆ นอกภาคเกษตรนั้น ก็ สามารถจะนำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งสิ้น


ทั้งนี้เพราะ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของความคิดที่จะต้องทำอะไรอย่างพอเพียง คือ “พอประมาณ ไม่สดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก” เป็นแนวปฏิบัติทางสายกลาง ซึ่งเหมาะสมกับวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของสังคมไทย

กล่าวคือ เป็นการดำเนินชีวิตที่คำนึงถึงอัตภาพของตนพร้อม ๆ กับปัจจัยภายนอก การใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต การพัฒนาตนเอง หรือพัฒนาองค์กรอย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็นขั้นเป็นตอน โดยต้องสร้างฐานรากให้มั่นคงก่อน


ซึ่งทั่งหมดนี้ไม่ใช่แนวคิดทางอุดมคติ แต่เป็นแนวทางที่สามารถนำไปปฏิบัติและเห็นผลได้อย่างแน่นอน หากผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจถูกต้องและเห็นผลถึงประโยชน์ที่แท้จริงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีฐานะยากจน หรือผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็สามารถมีความพอเพียงที่สมดุลกับเงื่อนไขของแต่ละบุคคลได้ทั้งสิ้น แต่อาจจะไม่เหมือนกัน ไม่เท่าเทียมกัน เช่น ราคาของที่ใช้บริโภคก็อาจสู่งต่ำแล้วแต่ฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคล เพราะฉะนั้นจะใช้ของแพงหรือไม่ ก็อยู่ที่ความเหมาะสมที่พอเพียงตามฐานะทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่นั่นเอง

“…เศรษฐกิจพอเพียง ที่ก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแต่ปลูกพอกิน อย่างนั้นมันต้องมีพอที่จะตั้งโรงเรียนแม้แต่ศิลปะเกิดขึ้น ประเทศชาติถือว่าประเทศไทยเจริญในทุกทาง ไม่หิว มีกิน มีอาหารใจ หรืออะไรอื่น ๆ ให้มาก ๆ ความสะดวกจะสามารถสร้างอะไรได้มาก นี่คือเศรษฐกิจพอเพียง สำคัญว่าต้องรู้จักขั้นตอน ถ้านึกจะทำอะไรให้เร็วเกินไป ไม่พอเพียง ถ้าไม่เร็ว ช้าไปก็ไม่พอเพียง ต้องให้รู้จัดก้าวหน้า โดยไม่ทำให้คนอื่นเดือนร้อน…”

(พระบรมราโชวาทในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2546)

>เชิญเข้ากลุ่มFB : เกษตรในฝัน<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

1/20 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “Sufficiency Economy” และการประยุกต์ใช้ คืออะไร

2/20 ทำไมภาคการเกษตรได้รับความสนใจในเรื่องการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้มากกว่าสาขาการผลิตอื่น

3/20 การปลูกข้าว 5 ไร่ และการมีบ่อน้ำในพื้นที่ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่

4/20 เกษตรทฤษฎีใหม่ ใช้ได้ทั่วประเทศหรือไม่

5/20 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเชื่อมโยงกับความเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างไร

6/20 เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ผลิตเพื่อบริโภคเองเท่านั้น แต่ไม่ส่งเสริมการผลิตเพื่อค้าขาย ใช่หรือไม่

7/20 ถ้าใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะต้องเลิกค้าขายกับภายนอก ใช่หรือไม่

8/20 การผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกขัดกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง หรือไม่

9/20 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขัดต่อหลักการทางธุรกิจที่เน้นการหากำไร หรือไม่

10/20 ถ้าเราใช้ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เราสามารถใช้ของแพงได้หรือไม่ หรือสามารถกู้ยืมเงินได้หรือไม่


11/20 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความแตกต่างจากแนวคิดของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักอย่างไร

12/20 เศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือไม่

13/20 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายการเงินการคลัง ได้หรือไม่

14/20 เศรษฐกิจพอเพียง ไม่สนใจสาขาการผลิตที่ทันสมัย จริงหรือไม่

15/20 การพัฒนาประเทศที่ใช้กลไกการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะขัดกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือไม่ อย่างไร

16/20 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบการศึกษาของไทย ได้หรือไม่

17/20 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดอุดมคติ หรือไม่

18/20 การดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรเริ่มต้นจากอะไร

19/20 เราจะประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมแต่ละระดับ อาทิ ระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน และระดับรัฐ ได้อย่างไร

20/20 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้ได้กับคนทุกวัย และทุกศาสนา ได้หรือไม่

ที่มา : หนังสือ นานาคำถามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, โดย – สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.)


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  วิธีปลูกชะอมแบบมืออาชีพ แตกยอดเร็ว อวบใหญ่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง