ตัวห้ำ มวนไซโลคอรีส Xylocoris (Arrostelus) แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

ตัวห้ำ มวนไซโลคอรีส Xylocoris (Arrostelus) แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืช

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xylocoris (Arrostelus) flavipes (Reuter) (Heteroptera : Anthocoridae)

รูปร่างลักษณะ ชีวประวัติ และอุปนิสัย
ตัวเต็มวัย ของ มวนไซโลคอรีส มีขนาดลำตัวยาว 1.6-2.1 มิลลิเมตร ลำตัว ส่วนหัว ส่วนอกสีดำ ขา และหนวด สีเหลืองอ่อน โคนปีก (ปีกแข็ง) สีน้ำตาลเข้ม ปลายปีก (ปีกอ่อน) ใสสีน้ำตาลอ่อน เป็นมวนตัวห้ำที่พบมากที่สุดทั่วประเทศ นับเป็นมวนตัวห้ำที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการควบคุมแมลงศัตรูข้าวในโรงเก็บหลายชนิด เช่น มอดแป้ง มอดฟันเลื่อย ผีเสื้อข้าวสาร ผีเสื้ออินเดีย เมื่อเลี้ยงมวนไซโลคอรีสในห้องปฏิบัติการนาน ๆ มักเกิดมวนที่มีปีกสั้น (brachypterous form) แม้ว่าจะเป็นตัวเต็มวัยแล้วก็ตาม และมวนที่มีปีกยาว (longipterous form) ซึ่งพบในประเทศไทย มวนไซโลคอรีสมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร

ภาพ – วงจรชีวิต ตัวห้ำ มวนไซโลคอรีส Xylocoris (Arrostelus) flavipes (Reuter)

เขตการแพร่กระจาย
ทั่วโลก

แมลงอาศัย
Callosobruchus analis (Fabricius), ด้วงถั่วเหลือง Callosobruchus chinensis (Linnaeus), ด้วงถั่วเขียว Callosobruchus maculatus (Fabricius), ผีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica Stainton, มอดฟันเลื่อย Oryzaephilus surinamensis Linnaeus, ผีเสื้ออินเดีย Plodia interpunctella (Hübner), มอดแป้ง Tribolium castaneum (Herbst) และ Zabrotes subfasciatus (Boheman)

-*-*-*-*-

ตัวห้ำ ที่พบนในประเทศไทย
จากการสำรวจศัตรูธรรมชาติในโรงสี โกดังเก็บข้าว ทั้งของราชการและเอกชน พบตัวห้ำทั้งหมด 29 ชนิด ซึ่งจัดอยู่ใน 4 อันดับคือ Coleoptera, Dermaptera, Diptera และ Heteroptera สำหรับอันดับ Coleoptera พบแมลงที่เป็นด้วงตัวห้ำ 12 ชนิด อันดับ Dermaptera พบตัวห้ำ 4 ชนิด อันดับ Diptera พบแมลงวันตัวห้ำ 1 ชนิด และอันดับ Heteroptera พบมวนตัวห้ำทั้งหมด 13 ชนิด แต่ตัวห้ำที่สำคัญและพบมากที่สุดคือ Xylocoris flavipes, Joppeicus paradoxus, Amphibolus venator และ Peregrinator biannulipes

ชนิดวงศ์ของตัวห้ำ ที่พบในประเทศไทย ดังนี้

Order : Coleoptera
Family : Carabidae
Species : Chlaeminus sp., Amblystomus sp. 1, Amblystomus sp. 2, Amblystomus sp. 3, Stenolophus sp. 1, Stenolophus sp. 2, Eucolliuris sp., Zuphium sp., Aephnidius sp.

Family : Histeridae
Species : Carcinops pumilio (Erichson)

Family : Cleridae
Species : Thaneroclerus buqueti (Lefebvre), Tilloidea notata (Klug)

Order : Dermaptera
Family : Carcinophoridae
Species : Euborellia plebeja (Dohrn), Euborellia femoralis (Dohrn), Euborellia sp.

Family : Forficulidae
Species : Forficula sp.

Order : Diptera
Family : Scenopinidae
Species : Scenopinus sp.

Order : Heteroptera
Family : Reduviidae
Species : Amphibolus venator (Klug)*(พบมาก), Peregrinator biannulipes (Montrouzier & Signoret)*(พบมาก), Vesbius purpureus (Thunberg)*(พบมาก)

Family : Joppeicidae
Species : Joppeicus paradoxus Puton*(พบมาก)

Family : Anthocoridae
Species : Cardiastethus pygmaeus Poppius*(พบมาก), Amphiareus constrictus (Stål), Physopleurella sp., Dufouriellini gen. A sp., Dufouriellini gen. B sp., Xylocoris (Arrostelus) flavipes (Reuter)*(พบมาก), Xylocoris (Proxylocoris) sp. 1*(พบมาก), Xylocoris (Proxylocoris) sp. 2*(พบมาก)

อ่าน :  ลุงแสน เร่ขๅยมะนาวถุงละ 20 บๅทหาเลี้ยงตัวเอง บางวันขๅยไม่ได้สักบๅท

-*-*-*-*-

ที่มา : PDF แมลงที่พบในผลิตผลเกษตร และการป้องกันกำจัด โดย กองวิจัยและพัฒนาวิชาการหลักการเก็บเกี่ยว และแปรรูปผลิตผลเกษตร – กรมวิชาการเกษตร


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง