เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 ก.พ. พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ทรงสเด็จไปยังบ้านขอบด้ง

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

วันนี้ เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 ก.พ. พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ทรงสเด็จไปยังบ้านขอบด้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำเนินเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ไปยังบ้านขอบด้ง ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้มีพระแสพระราชดำรัสกับอธิบดีกรมชลประทาน ในการพัฒนาแหล่งน้ำ ดังนี้

1. ก่อสร้างฝายหรืออ่างเก็บน้ำในลำห้วยสาขาของแม่น้ำแม่ตื่น เพื่อให้ราษฎรหมู่บ้านสุขอมแดด บ้านหลิม บ้านดง บ้านหลวงและบ้านโป่ง ในเขตอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ไร่ โดยการทำนาในฤดูฝนซึ่งมีเนื้อที่นาประมาณ 1,800 ได้และในฤดูหนาวฤดูแล้ง มีน้ำให้สำหรับปลูกไม้ดอกหรืออาจจะปลูกคาเนชั่น (Carnation) เพื่อจำหน่ายพันธุ์

2. พิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กตามลำน้ำสาขาใหญ่ ๆ บริเวณต้นน้ำแม่แตง เช่น ห้วยทำเออะ ห้วยแพลม ห้วยน้ำงุม ห้วยแม่จอกหลวง และห้วยแม่เลา เพื่อช่วยเหลือการขาดแคลนน้ำของโครงการชลประทานแม่แตง เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระยะที่โครงการเขื่อนเก็บกักน้ำกื้ดยังไม่ได้ทำการก่อสร้าง

3. เขื่อนเก็บกักน้ำกื้ดทางบริเวณต้นน้ำแม่แตง หากจะเลื่อนทำเลที่สร้างเขื่อนจากเดิมขึ้นไปทางบริเวณต้นน้ำอีกประมาณ 4-5 กิโลเมตร เขื่อนจะเตี้ยลงและน้ำจะไม่ท่วมบ้านเมืองกื้ด ซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่ แต่อ่างเก็บน้ำจะเล็กลง ให้พิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสม

4. ให้ทำฝายเก็บกักน้ำตามลำห้วยบริเวณศูนย์อพยพชาวเขาบ้านป่ากลาง ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

5. พิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำในลำห้วยป่าเลา จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งน้ำให้กับการเพาะปลูกตามพื้นที่สองฝั่งลำห้วยป่าเลาตอนล่างและช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย

6. พิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กหรือฝายในลำห้วยสาขาต่าง ๆ ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำบริเวณตั้งแต่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ขึ้นไปจนจรดจังหวัดพิษณุโลก

7. ให้สร้างอ่างเก็บน้ำหรือฝายพร้อมระบบส่งน้ำในลำน้ำเชิญ เขตอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดหาน้ำให้กับการเพาะปลูก โดยเฉพาะการทำนาปีในโครงการสหกรณ์ลำเชิญและบริเวณใกล้เคียง

8. พิจารณาจัดหาน้ำให้กับราษฎรในเขตอำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำห้วยต่าง ๆ

* * * * * * * * *

ที่มา : ทวี เต็มญารศิลป์


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  15/20 การพัฒนาประเทศที่ใช้กลไกการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะขัดกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือไม่ อย่างไร - นานา คำถาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง