การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

ขั้นตอนการจัดทำคำแนะนำ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
1. เก็บตัวอย่างดินจากแปลงปลูก
2. วิเคราะห์ตัวอย่างดิน
3. ประเมินความอุดมสมบูรณ์ดิน
4. แปลผลค่าวิเคราะห์ และจัดทำคำแนะนำ

การประเมินตามเกณฑ์ความอุดมสมบูรณ์ดินของแต่ละพืช

 • ค่าความเป็นกรด-ด่าง
 • ความเค็ม
 • ปริมาณอินทรีย์วัตถุ
 • ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก
 • ปริมาณธาตุอาหารหลัก (N.P.K.)
 • ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช
 • สภาพปัญหาดิน เช่น ความเป็นกรดรุนแรง, ความเค็มจัด
 • อัตราการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม
 • ชนิดของปุ๋ยที่เหมาะสมเฉพาะพืช
 • จัดทำคำแนะนำอัตราการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อพืชต่างๆ
 • จัดทำคำแนะนำการปรับปรุงดินให้มีประสิทธภาพ

N ไนโตรเจน : ทำหน้าที่สร้างความเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และคุณภาพผลผลิต โดยเป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโน และโปรตีนในพืช

P ฟอสฟอรัส : มีความสำคัญกับกระบวนการสังเคราะห์แสง และการหายใจของพืช ส่งเสริมกระบวนการสุกแก่ การสร้างเมล็ดขชองพืชต่างๆ และแหล่งเก็บกักพลังงาน และส่งผ่านพลังงานให้พืช

K โพแทสเซียม : เป็นธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับ คุณภาพของผลผลิต โดยควบคุมการเปิดและปิดของปากใบ และเป็นส่วนสำคัญในขบวนการออสโมซิส กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแป้ง

เรียบเรียงโดย : เกษตร นานา

เกษตรในฝัน

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โทร. 02-579-0151-8 เว็บไซต์ www.doa.go.th

 


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  น้องแพรวา หนูน้อยป.1 มาเข้าแถวสายเพราะต้องเก็บขวดขๅย หารายได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง