เช็คที่นี่! ค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน ฯลฯ (Surveyprice) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

เช็คที่นี่! ค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน ฯลฯ (Surveyprice) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประกาศจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรับวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ด้วยกรุงเทพมหานคร ในฐานะราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจตามความในมาตรา 50 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จึงให้ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ฉบับลงวันที่ 1 มิถุนายน 2542 และเห็นสมควรกำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้เป็นไปตามบัญชีค่าใช้จ่ายในการรังวัดของระเบียบกระทรวงมหมดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ดังนี้

(ตารางค่าใช้จ่ายสำหรับการออก การตรวจสอบเนื้อที่ แบ่งแยก และรวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์)

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์การเพิ่มวันทำการรังวัด

1 กรณีที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร/เมืองพัทยา ฯลฯ หรือ เทศบาลนคร หรือเทศบาลเมืองหรือที่สวนเป็นไม้ยืนต้น เช่น สวนผลไม้ สวนปาล์ม สวนยาง ฯลฯ เป็นต้น ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

2. กรณีการรังวัดต้องคำนวณจำกัดพื้นที่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

3. กรณีการรังวัดแยกจัดสรร ทุก ๆ 8 แปลง หรือเศษเกินกว่า 4 แปลง ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

5. กรณีมีเหตุ ข้อ 1 และ 2 รวมอยู่ในเรื่องเดียวกันให้เพิ่มวันทำการรังวัดได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้นช

6. ช่อง “รวมเงิน” ตามตาราง (2) ยังไม่รวม ช่อง “ค่าป่วยการ” ตามตาราง (1)

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดย นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ณ ขณะดำรงตำแหน่ง)

หมายเหตุเพิ่มเติม : ประกาศฉบับดังกล่าว ยังใช้จนถึงปัจจุบันนี้

ดู ค่าใช้จ่ายการรังวัด (Surveyprice) จังหวัดอื่น

ที่มา : กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  ไอเดียกระท่อมไม้ไผ่ สร้างไว้เป็นที่พัก "กักตัว" ด้วยงบ 500 ต่อหลัง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง