เช็กที่นี่! ปุ๋ย 13 สูตรที่เข้าร่วมโครงการ “ปุ๋ยคนละครึ่ง” มีสูตรอะไรบ้าง

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

เช็กที่นี่! ปุ๋ย 13 สูตรที่เข้าร่วมโครงการ “ปุ๋ยคนละครึ่ง” มีสูตรอะไรบ้าง

เปิดรายการปุ๋ย 13 สูตรที่จะได้เข้าร่วมโครงการ “ปุ๋ยคนละครึ่ง” ช่วยเกษตรกรไม่เกิน 20 ไร่ ไม่เกินไร่ละ 500 บาท ซื้อผ่านแอปฯ ธ.ก.ส. เท่านั้น

วันที่ 23 มิ.ย. 67 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ได้มีมติเห็นชอบหลักการโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตลดต้นทุนการผลิตข้าวแก่เกษตรกร

โดยจะสนับสนุนปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และชีวภัณฑ์ ไม่เกินไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2567/68 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

รวมเป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 29,994.3445 ล้านบาท

โดยที่ประชุมมอบหมายให้กรมการข้าวนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร็วที่สุด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการทำเกษตรให้กับเกษตรกร

นายคารมกล่าวว่า ปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นปุ๋ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน หรือหนังสือสำคัญรับแจ้งถูกต้องตาม พ.ร.บ.ปุ๋ยและชีวภัณฑ์ ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกรับการสนับสนุนปุ๋ยสำหรับนาข้าวที่ขึ้นทะเบียน

เบื้องต้นปุ๋ยที่ได้เข้าร่วมโครงการมีจำนวน 13 รายการ ได้แก่

1. ปุ๋ยสูตร 25-7-14
2. ปุ๋ยสูตร 20-8-20
3. ปุ๋ยสูตร 20-10-12
4. ปุ๋ยสูตร 30-3-3
5. ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0
6. ปุ๋ยสูตร 18-12-6
7. ปุ๋ยสูตร 16-8-8
8. ปุ๋ยสูตร 16-12-8
9. ปุ๋ยสูตร 16-16-8
10. ปุ๋ยสูตร 16-20-0
11. ปุ๋ยสูตร 20-20-0
12. ปุ๋ยอินทรีย์ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรม หรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์
13. ชีวภัณฑ์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

ทั้งนี้ เกษตรกรได้ขอให้เพิ่มเข้าโครงการอีก 3 สูตร ได้แก่

1. ปุ๋ยสูตร 16-16-16
2. ปุ๋ยสูตร 15-15-15
3. ปุ๋ยสูตร 13-13-24

นายคารมกล่าวว่า “โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง รัฐบาลจะช่วยครึ่งหนึ่งและชาวนาจ่ายอีกครึ่งหนึ่ง ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ใช้งานได้ง่ายและทั่วถึง แต่จะไม่จ่ายเป็นเงินสด ให้ซื้อผ่านแอปฯ ธ.ก.ส.”

นายคารมเสริมว่า “จะเชิญชวนผู้ประกอบการ ผู้ค้าปุ๋ย ทุกบริษัทมาเข้าร่วมในราคาเดียวกันหมด เพื่อแก้ปัญหาชาวนาซื้อปุ๋ยแพง ซึ่งปุ๋ยที่ดำเนินการตามสูตรที่ระบุ จะช่วยเพิ่มผลผลิต ทั้งนี้ จะมีคณะอนุกรรมการขึ้นมาดูแลและตรวจสอบโครงการให้ชัดเจนโปร่งใสให้ประโยชน์สูงสุดเกิดกับชาวนา”


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  วิธีการทำน้ำหมักแคลเซียม จากเปลือกไข่ "เพิ่มความหวาน ช่วยให้ตาและดอกแข็งแรง"

เรื่องที่เกี่ยวข้อง