ธรรมนัส ดัน ‘ปุ๋ยคนละครึ่ง – ประกันภัยข้าวนาปี 67’ ช่วยเหลือชาวนา

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

ธรรมนัส ดัน ‘ปุ๋ยคนละครึ่ง – ประกันภัยข้าวนาปี 67’ ช่วยเหลือชาวนา

เว็บไซต์มติชนออนไลน์ รายงานข่าวเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 2/2567

โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ที่กระทรวงพาณิชย์ ว่า กระทรวงเกษตรฯได้เสนอโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ปุ๋ยคนละครึ่ง) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าว เพื่อสนับสนุนปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และชีวภัณฑ์ ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในรอบปีการผลิต 2567/68 ในราคาไม่เกินไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ (ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน) ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถสั่งซื้อปุ๋ยและชีวภัณฑ์ได้จากแอปพลิเคชั่นที่กรมการข้าว และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พัฒนาร่วมกัน

มอบหมายให้กรมการข้าวเร่งนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทันฤดูกาลผลิต อีกด้วย” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ทั้งนี้ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เจรจาร่วมกับร้านค้าสินค้าเกษตร เพื่อให้ราคาปุ๋ยมีราคาถูกและให้กำหนดราคากลางให้เท่ากันทุกจังหวัด เพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการของโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567 โดย ธ.ก.ส. เป็นผู้อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยโครงการฯ ปี 67 ให้เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าว ไม่เกินรายละ 30 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งโครงการ 20.5 ล้านไร่ ใช้วงเงินประมาณ 1,569.315 ล้านบาท โดย รมว.ธรรมนัส ขอให้ ธ.ก.ส. พิจารณาเงื่อนไขให้เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติเป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนวงเงินเต็ม ร้อยละ 100 (จากเดิม ธ.ก.ส. รับประโยชน์ ร้อยละ 40 และเกษตรกรรับประโยชน์ ร้อยละ 60) เพื่อนำเสนอให้ ครม. พิจารณาต่อไป

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกค่าความชื้นร้อยละ 15 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 67) มีราคาเพิ่มขึ้นเทียบกับปีก่อน ดังนี้

1. ข้าวหอมมะลิ มีราคาเฉลี่ย 15,750 บาท ต่อตัน เทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 1,150 บาทต่อตัน หรือร้อยละ 8

2. ข้าวปทุมธานี มีราคาเฉลี่ย 15,300 บาทต่อตัน เทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 3,950 บาท ต่อตัน หรือร้อยละ 35

3. ข้าวเจ้า มีราคาเฉลี่ย 12,150 บาท ต่อตัน เทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 2,050 บาท ต่อตัน หรือร้อยละ 20

4. ข้าวเหนียว มีราคาเฉลี่ย 14,200 บาท ต่อตัน เทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 1,100 บาท หรือร้อยละ 8

ที่มา : มติชนออนไลน์


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  หนุ่มสุดอึดอัด อยากลองทำ 'เกษตรผสมผสาน' แต่คนรอบข้างไม่มีคนเห็นด้วยเลย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง