ทำเกษตรอะไร ? ร่ำรวยที่สุด

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

ทำเกษตรอะไร ? ร่ำรวยที่สุด

ทำเกษตรอะไร ? ร่ำรวยที่สุด ถือว่าเป็นเรื่องยากที่จะระบุว่าการเกษตรประเภทใดที่ “ร่ำรวยที่สุด” เพราะการที่จะทำเกษตรให้มีความร่ำรวยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ

ปัจจัยในการทำเกษตรให้รวย

 • ชนิดของพืชหรือสัตว์ที่เลี้ยง : พืชผลและสัตว์บางชนิด มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และความสามารถของเกษตรกร
 • ขนาดของพื้นที่เพาะปลูก : เกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ มักจะมีรายได้มากกว่าเกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกขนาดเล็ก
 • เทคโนโลยีที่ใช้ : การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต
 • กลยุทธ์ทางการตลาด : เกษตรกรที่มีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี สามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่า
 • สภาวะตลาด : ราคาของพืชผลและสัตว์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกลไกความต้องการของตลาด

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่มี พืชผลและสัตว์บางชนิดที่ มีโอกาส ทำให้เกษตรกรร่ำรวย ได้แก่

 • กัญชา : กัญชามีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก
 • ผลไม้ : ผลไม้บางชนิด เช่น ทุเรียน ฯลฯ มีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด
 • ไม้ยืนต้น : ไม้ยืนต้นบางชนิด เช่น ไม้สัก ไม้พะยูง มีราคาสูงและใช้เวลานานในการปลูก
 • สัตว์น้ำ : สัตว์น้ำบางชนิด เช่น กุ้ง ปลาแซลมอน มีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด
 • พืชสมุนไพร : พืชสมุนไพรบางชนิด เช่น โสม กำแพงเจริญ มีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด

ตัวอย่างเกษตรกรที่ร่ำรวยจากการเกษตร

 • คุณนพดล : เจ้าของสวนผสมผสานที่ประสบความสำเร็จ ปลูกทั้งพืชผัก ผลไม้ สัตว์เลี้ยง และแปรรูปสินค้าเกษตรขายเอง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จึงทำให้ร่ำรวย
 • คุณประเสริฐ : เจ้าของสวนฝรั่งกิมจู มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เมลอน และพืชผักสวนครัว มีที่ดินเยอะ จึงปลูกผลไม้ได้หลายอย่างและจำนวนมาก เวลาขายก็ได้เงินมาก จึงทำให้ร่ำรวย
 • คุณจีระศักดิ์ : เลี้ยงโคนม มีตลาดรองรับแน่นอน ราคาไม่ผันผวน จีงทำให้สามารถประเมินรายรับได้ กับการลงทุนเลี้ยงโคนมในแต่ละเดือน จึงทำให้ร่ำรวย

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการเกษตร

 • ความรักและความทุ่มเท : เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ มักมีความรักและความทุ่มเทให้กับอาชีพ
 • ความรู้และประสบการณ์ : เกษตรกรควรมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเกษตร
 • การบริหารจัดการที่ดี : เกษตรกรควรมีทักษะการบริหารจัดการที่ดี
 • ความอดทน : การเกษตรเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความอดทน เพราะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากสภาพอากาศ โรคระบาด และราคาสินค้าเกษตร
 • สุดท้าย : เงิน

สรุป
การทำเกษตรเป็นอาชีพที่มีโอกาสสร้างรายได้และความมั่งคั่งให้กับชีวิตได้ แต่ก็มีความเสี่ยงอยู่บ้าง เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ มักเป็นผู้ที่มีความรักและความทุ่มเทให้กับอาชีพ มีความรู้และประสบการณ์ มีต้นทุนที่ดี บริหารจัดการได้ดี และมีความอดทน

เรียบเรียงโดย : เกษตร นานา


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  เช็คที่นี่! ค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน ฯลฯ (Surveyprice) จังหวัดกระบี่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง