รวมข้อมูล และ 115 สถานที่รับ ‘กล้าไม้ฟรี’ ทั่วประเทศ จากกรมป่าไม้ ปี 2563

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

รวมข้อมูล และ 115 สถานที่รับ ‘กล้าไม้ฟรี’ ทั่วประเทศ จากกรมป่าไม้ ปี 2563

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ เชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมกันปลูกต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ของตน โดยมีเป้าหมายที่ 100 ล้านต้น ภายในปี 2565

หลักเกณฑ์ในการขอรับกล้าไม้
1. ผู้ขอรับกล้าไม้ต้องยื่นคำขอและมาขอรับกล้าไม้ด้วยตนเอง (ตามแบบคำขอรับกล้าไม้พร้อมหลักฐาน)

2. ตรวจสอบชนิดไม้ที่ต้องการนำไปปลูกว่ามีชนิดไม้ที่ต้องการหรือไม่

3. ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้ และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่แจกจ่ายกล้าไม้ โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

4. ประชาชนทั่วไปสนใจติดต่อขอรับกล้าไม้ได้รายละไม่เกิน 1,000 ต้น/ปีหากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ1,000 ต้น/ปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการ พร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

5. ศาสนสถาน หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนทั่วไป ขอได้หน่วยงานละไม่เกิน 10,000 ต้น/ปี แต่หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ10,000 ต้น/ปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการพร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

หลักฐานการขอรับกล้าไม้
1. บัตรประชาชน
2. ถ้าเป็นโครงการต้องแนบรายละเอียดโครงการ เอกสารที่ดินและแผนที่สังเขป

การพิจารณา
1. หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ เมื่อได้รับคำขอจะพิจารณาแจกจ่ายกล้าไม้ได้ตามจำนวนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงจำนวนผู้ยื่นคำขอ ปริมาณกล้าไม้ที่มีอยู่และจำนวนพื้นที่ปลูกเป็นหลัก

2. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับหนังสือแสดงโครงการจะตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นก่อน หากเป็นโครงการที่สมควรสนับสนุนกล้าไม้ให้พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับจำนวนกล้าไม้ที่ควรสนับสนุน โดยคำนึงถึงเป้าหมายของโครงการ จำนวนผู้ยื่นโครงการ ปริมาณกล้าไม้ที่มี และจำนวนพื้นที่ปลูก เป็นหลัก

หมายเหตุ
หน่วยงานที่แจกจ่ายกล้าไม้จะมีการติดตามประเมินผลการจ่ายกล้าไม้ดังกล่าว โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ได้แก่ 50 – 1,000 กล้า และมากกว่า 1,000 กล้า ขึ้นไป ในแต่ละกลุ่มให้สุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของผู้มาขอรับกล้าไม้ ตามระเบียบกรมป่าไม้ พ.ศ. 2552

ประชาชนทุกคนสามารถขอรับกล้าไม้ได้ฟรี ที่หน่วยเพาะชำกล้าไม้ที่อยู่ใกล้บ้าน ตามรายชื่อที่นี่

ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง หัวหน้าหน่วยงาน เบอร์โทร Fax แผนที่
โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จังหวัดศรีสะเกษ งานธุรการ: ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
ที่ตั้งหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ : บ้านผีผ่วน ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
นายชวน ธีรวุฒิอุดม 0 4561 2877, 08 1725 3166 0 4561 2877
โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด บ้านสระคู ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 นายวิเชียรศักดิ์ เพชรดี 08 4034 9455  
โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน หมู่ 7 บ้านวังชุมพร ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 นายอัครพงษ์ อำพิน 0 5622 2426, 08 1785 6121 0 5622 2426
สวนป่าโครงการแม่ป้าย-แม่สอย จังหวัดลำปาง ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140 นายพนากิจ สิทธิวีระกูล 09 7918 8118  
สวนป่าท่องเที่ยว (โครงการพัฒนาสวนป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้) หมู่ 2 ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 นายราวุฒิ  ทานัน 0 3278 8027, 08 7021 1879  
สวนป่าดงน้อย-ปากปวน จังหวัดเลย 238 ม.8 บ้านดงน้อย ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 นายสุรพล จิตต์ดำรงค์ 08 7238 6776, 09 8121 5644    
สวนป่ากลางดง ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320 นายดุสิต กมลพาณิชย์ 08 4925 9455  
สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.5 (ห้วยไม้แป้น) หมู่ 5 บ้านห้วยไม้แป้น ถ.แม่สอด-อุ้มผาง ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 นายศิริศักดิ์ ทนงรบ 08 7054 1735  
สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่ทะ จังหวัดลำปาง กม.ที่ 445 ถนนสายลำปาง-เด่นชัย ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 นายประกาสิทธิ์ นางวงค์ 08 0498 9299  
สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงสา จังหวัดน่าน หมู่ 4 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 นายอานันท์ ผาทอง 08 1280 9680  
สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 นายพนัส เชื้อสะอาด 08 5705 7029  
สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านท่าปาย ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 นายยุทธพงษ์ บุตรเนตร 06 1796 8944  
สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  หมู่ที่ 11 ต.บ้านไร่   อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 นายอนา อนาวิโล 08 9865 7977  
สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย ถ.เขาย้อย-หนองหญ้าปล้อง หมู่ 2 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 นายรัชชัย สุทธิมา 09 0935 9159  
สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  บ้านดงขวาง หมู่ 11 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 นายอนันต์ศักดิ์  รุณทอง 08 1884 0108  
สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง-จักราช  หมู่ 5 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 นายดอน หงษ์เหิน 08 1954 2045  
สถานีเพาะชำกล้าไม้สังคม จังหวัดหนองคาย บ้านผาตั้ง หมู่ 1 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย 43160 นางสาวนัฐกาญจน์ พัฒนศักดิ์ 08 1260 1285  
สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง  หมู่ 7 ตำบลแม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170 นายสมควร ห้วยหงษ์ทอง 08 6196 5344  
สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี หมู่ 9 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 66150 นายเธียรวิชญ์  มูสิกะวงศ์ 0 5622 2426, 08 1636 0178 0 5622 2426
สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 55 ม. 4 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์  31170 นายสุพบ เทือกจอหอ 09 1832 5765  
สถานีเพาะชำกล้าไม้ลอง จังหวัดแพร่ หมู่ 5 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 นายสุวิทย์ จินดาวรรณ 08 0122 7530, 09 1853 8907  
สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ต.มิตรภาพ  อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี  18180 นายสำรวย ศักดาเดช 08 3143 1111  
สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล  ถ.พุทธมณฑลสาย 4  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  73171 นายธีรพล คุ้มทรัพย์ 08 9824 3599  
สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  หมู่ 3 บ้านห้วยหูด ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 นายพิเชฐ สำนวน 08 7844 6409, 09 3164 9463  
สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  หมู่ 1 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 นายภาณุพงศ์ เตชะปักษ์ 08 2227 3721  
สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น บ้านแก่นเฒ่า ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 นายประธาน พุกสุข 06 3224 6596  
สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา   จังหวัดนครนายก หมู่ 4 ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล 08 1807 6052  
สถานีเพาะชำกล้าไม้บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ บ้านเจริญชัย หรือ บ้านป่าไม้ หมู่ 14 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 ว่าที่ร้อยตรีถวิล แผ่นงา 08 1967 4665  
สถานีเพาะชำกล้าไม้ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 นายอาคม ง่านวิสุทธิพันธ์ 09 5419 0099  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน  229/1 บ้านดงสงัด หมู่ 6 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110 นายทนงศักดิ์  แสงประสิทธิ์ 08 1955 0421  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่  140 หมู่ 7 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 นายสุภกิจ  สืบสุโกศล 08 1993 2415  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย  บ้านนาน้ำมัน หมู่ 3 ต.น้ำสวย  อ.เมือง  จ.เลย  42000 นายเอนก  สุขสวัสดิ์ 08 1708 4814, 06 2269 5353  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 นายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง 08 1705 0935, 09 0980 9620  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่   หมู่ 7 ต.น้ำแพร่  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่  50230 นายสยาม  อินถาโท 08 5625 4053  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย  123 หมู่ 5 ต.แม่คำ  อ.แม่จัน จ.เชียงราย  57240 นายธนศักดิ์  วิศิษฐ์ผล 0 5377 9214, 08 1950 6631 0 5377 9214
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง  หมู่ 6 ต.บางเจ้าฉ่า  อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง  14120 นายพิเชษฐ์ โคกขำ 06 1616 5119  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 นายพิษณุสุทธ  สุทธการ 08 9849 2407  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี หมู่ 2 ถ.อุทัยธานี-หนองฉาง กม.15 ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 นายสมศักดิ์ อินทร์อำนวย 0 5622 2426, 08 9856 7063 0 5622 2426
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  บ้านม่อนหัวฝาย หมู่ 11 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  53000 นายชาติระวี สัญจร 08 1879 1722  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี  บ้านเก่าน้อย  หมู่ 7  ต.หนองบัว อ.เมือง  จ.อุดรธานี 41000 นายสุทธิศักดิ์ สุขเกื้อ 08 6355 2979  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 นายไสว คณาเสน 08 6141 6997  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู  หมู่ 3 ต.บ้านขาม อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู  39000 นายเดชา ภูบัวเพชร 08 1057 7419  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย  หมู่ 5 ต.นาทุ่ง  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย  64110 นายพิสิษฐ  สอนไว 08 6211 9304  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์  1/4 หมู่ 2 ต.น้ำเขียว  อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์  32130 นายสุรพล  กลิ่นพันธุ์ 08 1790 4860, 08 9580 5152  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฏร์ธานี  173/18 ถ.ห้วยมุด ต.นาสาร  อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120 นายวรวิทย์  หยูดำ 06 4731 9321  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี  หมู่ 10 ต.เขาพระ  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  72120 นายวีระพงษ์ ปัตแวว 08 0586 1110  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี  หมู่ 6 ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี  16110 นายชัยนาจ   ภู่เพชร 08 9741 9006  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว หมู่ 1 ต.หนองหว้า  อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 นายเทียนชัย ปรีดา 08 1945 8197  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี  ต.พุแค  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี  18240 นายมงคล  วงษ์เนียม 08 1869 3314  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 นายชาติชาย  กิมศิริ 08 9489 1131  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 นายบรรเจิด ถมปัด 08 3424 1919  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสตูล  หมู่ 7 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 นายกรภัทร์ ภู่ชยังกูร 0 7472 1391, 0 7471 1039, 08 9972 7162  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180 นายวิเชียร ไทยกิ่ง 08 4955 3379  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ  138 หมู่ 3 ต.หนองไผ่  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  33000 นายประธาน ตันรุ่งเรืองกิจ 0 4581 4648, 08 3596 2202, 08 9645 0011 0 4581 4648
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน  หมู่ 10 ต.ทาขุมเงิน  อ.แม่ทา  จ.ลำพูน  51170 นายอุทัยวุฒิ  เสาร์ชัย 08 1952 8988  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง  กม.ที่ 771-772 ถ.พหลโยธิน หมู่ 3 ต.แม่หวด อ.งาว จ.ลำปาง 52110 นายชัย  จันทราคณสกุล 06 3156 5696  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี  หมู่ 3 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี 15210 นายถนอมพงษ์  สังข์ธูป 09 7072 4559  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด  หมู่ 2 ต.ขวัญเมือง  อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  45120 นายไพสิฐ เลิศพุทธิพงศ์พร 08 1768 4949  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง  2/1 หมู่ 7 ถ.แสงจันทร์เนรมิตร ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 นายอูฐ  เชาวน์ทวี 08 9125 0205  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระนอง  หมู่ 5 ต.ลำเรียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 นายวิจิตร เกิดสม 08 1607 4959  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา  อ.เมือง จ.ยะลา  95000 นายกิตติพันธุ์ รัตนวงค์ 08 9596 1110  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร  หมู่ 1 บ้านคำป่าหลาย ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000 นายธีภพ  โสมปัดทุม 06 4865 8788  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม ต.หัวขวาง  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 นางสาวพรศิริ ธิมาไชย 08 3456 4866  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดภูเก็ต สวนป่าบางขนุน  หมู่ 5 ต.เทพกระษัตรี  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 นายสรกฤษณ  สิงห์คำ 08 4766 7644  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก  หมู่ 5 ต.ดินทอง  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  65130 นางสาวสุนันทา พลราช 09 4546 8030, 08 9707 4048  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร หมู่ 3 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 นายภัทธณัฐ วงศ์อินทร์ 0 5622 2426, 08 7831 3166 0 5622 2426
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา  54/17 หมู่ 7  ต.นาเตย  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา  82120 นายกฤษฎา สุตนพัฒน์ 06 2398 5828  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา  หมู่ 6 ต.ท่าจำปี  อ.เมือง  จ.พะเยา  56000 นายถวิล  จันธิยศ 08 9850 8269  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมู่ 4 บ้านบางพระครู ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.อยุธยา 13260 นางวนิดา ทองนุช 08 5156 4534  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานี  อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 นายพินัย ทองเป็นแก้ว 09 7359 9454, 08 8828 4068  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 นายสุเทพ  พุ่มเทศ 08 6818 8269  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 นายประภาศ  ชาประสม 08 6811 9424  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์  หมู่ 11 ต.คูเมือง  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  31190 นายอภิรัตน์ พิรุฬห์ 08 1321 5965  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบึงกาฬ เลขที่ 113 ถ.พังโคน-บึงกาฬ หมู่ 3 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180 นายกิตติกร สิงตะนะ 09 5842 5059  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดน่าน  หมู่ 3 บ้านศรีเกิด ต.ไชยสถาน  อ.เมือง  จ.น่าน  55000 นายลิขิต วงศ์วชิระนนท์ 08 1783 3182  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนราธิวาส  อ.เมือง จ.นราธิวาส   96000 นายวรวิทย์  ไอยรากาญจนกุล 08 9739 0029  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี หมู่ 8 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 นายสมบัติ  ลิบงามเลิศ 08 1343 0708  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ หมู่ 4 ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 นางณิชาพัชร์ มูสิกะวงศ์ 0 5622 2426, 08 9437 2862 0 5622 2426
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช  ต.นาพรุ  อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช  80000 นางโสภี บริสุทธิ์ 08 9646 7901  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม หมู่ 8 บ้านเทพพนม ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม 38000 นายจุมพล ช่างอินทร์ 0 4251 1505, 08 7224 7704 0 4251 1505
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก (ทุ่งโพธิ์) หมู่ 9 ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 นายประสงค์  เกิดแก้ว 08 1806 6287  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก  บ้านท่าตะคร้อ ต.ประดาง อ.วังเจ้า  จ.ตาก  63000 นายศักดิ์สิทธิ์  ขยายเสียง 08 5805 2275  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด  บ้านสุขสันต์ หมู่ 1 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่  จ.ตราด  23140 นายชาตรี ผลทวี 08 9014 8991  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตรัง  หมู่ 7 ต.ช่อง อ.นาโยง  จ.ตรัง  92170 สิบเอกหญิงกรุณา ส่งแสง 08 6598 5153  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร  หมู่ 6 ต.วังตะกอ  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร  86110 นางสาวอัมพร ภักดีแก้ว 09 4459 7466  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ  ต.ช่อระกา  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000 นายสุทธิเวทย์  สามวัง 08 3282 6966  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท  หมู่ 4 ต.บางหลวง  อ.สรรพยา จ.ชัยนาท  17150 นายพิชัย  เหล่าตระกูล 09 2635 6511  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี  หมู่ 4 ต.บางพระ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20160 นายสายชล พ่วงทอง 08 1834 6416  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา (เขาหินซ้อน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 นายนิรันดร์  เลิศลักขณาวงศ์ 08 1639 4742  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี  16/9 หมู่ 6 บ้านอ่าง ต.อ่างคีรี อ.มะขาม  จ.จันทบุรี  22150 นายสละ  เขตรเขื่อน 08 5236 5309, 09 1716 6933  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น  98 หมู่ 9 ต.โนนสมบูรณ์  อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110  นางสุจิตรา อ่อนหวาน 0 4326 7233, 08 4428 9362 0 4333 0728
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร  หมู่ 8 ต.หนองปลิง  อ.เมืองกำแพงเพชร  จ.กำแพงเพชร  62000 นายอนุวัฒน์ จันทสิทธิ์ 08 6198 8048, 08 6980 8521  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์  หมู่ 4 บ้านแก ต.อิตื้อ  อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์  46120 นายทวี แก้วภูมิแห่ 08 1768 4392  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี  ต.ม่วงชุม  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  71110 นางสาวปรางรัตน์ อิทธโยภาสกุล 09 8883 6147  
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกระบี่  105 ม.2 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 นายยงยศ หล่อสุพรรณพร 08 9733 7162  
สถานีเพาะชำกล้าไม้กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 นางสาวสิริลักษณา สมเพชร 08 9986 1831, 08 4650 8137  
สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่ 96/7 หมู่ 7 ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่  50150 นางสาวน้ำฝน เพ็ชรคำ 08 2195 2364  
สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 นางสาววรัญญู ราษฎร์เจริญ 0 7735 5890, 09 2246 2981    
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ 305 หมู่ 10 ต.แม่จั๊ว อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 นายศิริไชย รัตนภาค 0 5461 4273, 06 1547 8746 0 5461 4273
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ หมู่ 12 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210 นายฉัตรชัย  อรรถวิทย์ 06 4013 1930, 09 5457 2302  
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ 71 หมู่ 1 ต.บ้านสหกรณ์ อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ 50130   นางอภิระมน ฐิติชยาภรณ์  0 5388 0793, 08 6586 8877 0 5388 0793
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี หมู่ 10 บ้านคำกลิ้ง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 นายสุธน กมลบูรณ์ 0 4229 2411, 08 1872 7239 0 422 92411
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา ต. ฉลุง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110 นายไพโรจน์ นัครา 0 7420 5991, 08 9732 6221 0 7420 5991
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ตู้ ปณ. 57 ต.เกาะพลับพลา อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000 นายราวุฒิ ทานัน 0 3224 0532, 06 1467 5170 0 3224 0532
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร หมู่ 6 บ้านคำบอน ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 นายสมศักดิ์  วนัสสกุล 0 4597 9978  
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม บ้านกู่ทอง ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 นางรื่นฤดี วนัสสกุล 0 4302 9998, 06 4892 0932  
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง หมู่ 1 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 นางสาวอภิญญา คงสงค์ 0 7484 1206-7, 08 4689 3112, 06 1696 1653  
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา ถ.นครราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 นางสาวชลลดา ศรีพิมพ์ 0 4422 2201, 08 1615 4605 0 4422 2397
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร หมู่ 7 บ้านสวนทรัพย์ ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 นางสาวธัญยธรณ์  อุดมศักดิ์เวชกุล 0 7761 1125, 08 7795 1313  
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา 21/6 หมู่ 12 บ้านหนองชุมพร ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 นายศุภสิทธิ์ ชุนเชาวฤทธิ์ 08 1294 9147, 08 6902 8588  
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี หมู่ 3 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 นายสุรนาท ตระกูลน่าเลื่อมใส 06 2492 6993, 09 3854 8599  
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ ถ.เลียบคลองลากฆ้อน หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 นายศุภกิจ  จันทร์กลั่น 0 2977 6858, 09 4556 1623  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ภาคใต้ จังหวัดสงขลา หมู่ 1 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 นางสาววรัญญู ราษฎร์เจริญ 0 7438 8898, 09 2246 2978    
ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดสกลนคร หมู่ 4 ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 นายมานะ ศรีวิชัย 08 7848 1913    

*** เพิ่มเติม *** ก่อนเข้าไปขอรับกล้าไม้ โทรเช็คก่อนนะครับ

อ่าน :  ไม้โตเร็วมาแรง ไม้โตช้าน่าปลูก ขายได้ราคา เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างอากาศบริสุทธิ์


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง