เช็คที่นี่! ค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน ฯลฯ (Surveyprice) จังหวัดกาฬสินธุ์

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

เช็คที่นี่! ค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน ฯลฯ (Surveyprice) จังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรับวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อใช้เรียกเก็บในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนะที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยแล้ว จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ดังนี้

(ตารางค่าใช้จ่ายสำหรับการออก การตรวจสอบเนื้อที่ แบ่งแยก และรวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์)

1. ทุกท้องที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีแผนที่ชั้น 1

โฉนดที่ดิน (ออก/สอบเขต/รวม)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 3,430 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 6,610 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 9,790 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 12,970 บาท

โฉนดที่ดิน (แบ่งแยก)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 3,430 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 6,610 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 9,790 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 12,970 บาท

*** กรณีเนื้อที่เกินกว่า 50 ไร่ ทุกๆ 50 ไร่ เศษเกินกว่า 25 ไร่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

2. ทุกท้องที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีแผนที่ชั้น 2 (รังวัดด้วยกล้อง)

โฉนดที่ดิน (ออก/สอบเขต/รวม)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 3,010 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 5,770 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 8,530 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 11,290 บาท

โฉนดที่ดิน (แบ่งแยก)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 3,010 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 5,770 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 8,530 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 11,290 บาท

*** กรณีเนื้อที่เกินกว่า 50 ไร่ ทุกๆ 50 ไร่ เศษเกินกว่า 25 ไร่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

3. ทุกท้องที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีแผนที่ชั้น 2 (รังวัดด้วยโซ่)

โฉนดที่ดิน (ออก/สอบเขต/รวม)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 2,590 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 4,930 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 7,270 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 9,610 บาท

โฉนดที่ดิน (แบ่งแยก)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 2,590 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 4,930 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 7,270 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 9,610 บาท

*** กรณีเนื้อที่เกินกว่า 50 ไร่ ทุกๆ 50 ไร่ เศษเกินกว่า 25 ไร่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (ออก/สอบเขต/รวม)
– เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ 2,590 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 4,930 บาท

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (แบ่งแยก)
– เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ 2,590 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 4,930 บาท

อ่าน :  การเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับฤดูกาล มีกินทั้งปี

*** กรณีเนื้อที่เกินกว่า 50 ไร่ ทุกๆ 50 ไร่ เศษเกินกว่า 25 ไร่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์การเพิ่มวันทำการรังวัด

1 กรณีที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร/เมืองพัทยา ฯลฯ หรือ เทศบาลนคร หรือเทศบาลเมืองหรือที่สวนเป็นไม้ยืนต้น เช่น สวนผลไม้ สวนปาล์ม สวนยาง ฯลฯ เป็นต้น ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

2. กรณีการรังวัดต้องคำนวณจำกัดพื้นที่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

3. กรณีการรังวัดมีที่ดินข้างเคียงมากแปลง ทุก ๆ ข้างเคียง 30 แปลง หรือเศษเกินกว่า 15 แปลง ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

4. กรณีการรังวัดแยกจัดสรร ทุก ๆ 8 แปลง หรือเศษเกินกว่า 4 แปลง ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

5. กรณีมีเหตุ ข้อ 1 และ 2 รวมอยู่ในเรื่องเดียวกันให้เพิ่มวันทำการรังวัดได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โดย นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ณ ขณะดำรงตำแหน่ง)

หมายเหตุเพิ่มเติม : ประกาศฉบับดังกล่าว ยังใช้จนถึงปัจจุบันนี้ดู ค่าใช้จ่ายการรังวัด (Surveyprice) จังหวัดอื่น

ที่มา : กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง