ด้วงขาโต (Tamarind seed beetle) แมลงศัตรูของเมล็ดพืช และผลิตผลเกษตร

ด้วงขาโต (Tamarind seed beetle) ชื่ออื่น ๆ : Groundnut seed beetle, Groundnut beetle, Groundnut bruchid, Groundnut borer, Tamarind weevil

อ่านต่อ