โรงเรียนเกษตรกร และปัจจัยสู่ความสำเร็จ

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

โรงเรียนเกษตรกร และปัจจัยสู่ความสำเร็จ

โรงเรียนเกษตรกร (Farmers Field School : FFS) คือ กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกร เน้นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกษตรกรคิดเป็น ทำเป็น โดยดำเนินการในสถานที่ปลูกพืชของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลการเพาะปลูก

เกษตรกรรวมกลุ่มกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ช่วยกันคิดวิเคราะห์ หาทางเลือก และตัดสินใจร่วมกัน เกษตรกรมีโอกาสเรียนรู้วิธีการ และขั้นตอนการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนรับข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาทางเลือกต่างๆ อย่างเหมาะสม

6 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ของโรงเรียนเกษตรกร

1. เกิดจากปัญหา และความตจ้องการที่แท้จริงของเกษตรกร
2. ทีมวิทยากรพี่เลี้ยงที่มีศักยภาพ
3. เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
4. เรียนรู้ ทดสอบ พิสูจน์ทราบ จากแปรงเรียนรู้
5. ใช้ข้อมูลระบบนิเวศ จากแปลงเรียนรู้มาตัดสินใจ
6. เกษตรกรปฏิบัติต่อเนื่อง และขยายผลสู่ชุมชนง


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  DIY วิธีทำอ่างล้างมือ จากถัง 200 ลิตร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง