เกษตรอินทรีย์ 8 ข้อห้ามทำ 9 ข้อต้องทำ

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

เกษตรอินทรีย์ 8 ข้อห้ามทำ 9 ข้อต้องทำ

ในคราวที่มีการฝึกอบรมเทคนิคการเป็นผู้ตรวจรับรองภายในของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่โครงการหลวง ได้มีการระดมความคิด เพื่อสรุป ‘ข้อห้ามทำ’ และ ‘ข้อที่ต้องทำ’ โดยพิจารณาจากข้อกำหนดในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง สรุปง่ายๆ ในประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้

“ 8 ข้อห้ามทำ ”

– ห้ามใช้สารเคมีทุกชนิด
– ห้ามเผาแปลงเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูก และพื้นที่ต้องไม่เป็นการเปิดป่าชั้นต้น ยกเว้น กรณี เผาเพื่อทำลายการระบาดโรค-แมลงศัตรูพืช
– ห้ามใช้พืช (เมล็ดพันธุ์) สัตว์ และจุลินทรีย์ที่มาจากกระบวนการพันธุวิศวกรรม (GMOs) และห้ามใช้เมล็ดพันธุ์คลุกสารเคมี
– ห้ามใช้ปัสสาวะและอุจาระคน
– ห้ามใช้มูลสัตว์ที่ไม่ผ่านการหมัก
– ห้ามปลูกพืชชนิดเดียวกันในแปลงอินทรีย์และแปลงเคมี (พืชคู่ขนาน)
– ห้ามใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภัณฑ์ และปัจจัยการผลิตอื่นๆ ที่ไม่ผ่านการอนุญาตจากโครงการ
– ห้ามนำผลิตผลเคมีมาขายเป็นผลิตผลอินทรีย์

“9 ข้อต้องทำ”

– เกษตรกรต้องสมัครเป็นสมาชิกโครงการ (กรณีเป็นกลุ่มหรือโครงการ)
– เกษตรกรใหม่ต้องเข้าสู่ระยะปรับเปลี่ยน พืชล้มลุก 1 ปี พืชยืนต้น 18 เดือน
– เกษตรกรต้องผ่านการฝึกอบรมทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดในการปลูกพืชอินทรีย์ (กรณีเป็นกลุ่มหรือโครงการ)
– เกษตรกรต้องแยกแปลงปลูกพืชอินทรีย์และแปลงปลูกพืชเคมีให้ชัดเจน
– ต้องทำแนวกันชนในกรณีที่แปลงอินทรีย์ติดกับแปลงเคมี ความกว้างอย่างน้อย 1 เมตร
– เกษตรกรต้องจัดทำปัจจัยการผลิตเพื่อใช้เอง (ช่วยลดต้นทุน)
– เกษตรกรต้องแยกเครื่องมือที่ใช้ในแปลงอินทรีย์กับแปลงเคมี โดยเฉพาะถังพ่น
– เกษตรกรต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที หากต้องการเปลี่ยนแปลงการผลิตเป็นแปลงเคมี
– เกษตรกรต้องจดบันทึกการใช้ปัจจัยการผลิต

จากข้อสรุปข้างต้น เป็นเพียงประเด็นหลักที่ผู้ปฏิบัติจริง (ทั้งเกษตรกรและเจ้าหน้าที่) ให้ความสำคัญ และได้นำไปสู่…‘การออกแบบหัวข้อในการตรวจประเมินภายใน’ ของกลุ่มหรือโครงการ ทั้งนี้ยังมีประเด็นปลีกย่อยอื่นๆ ซึ่งต้องพิจารณาให้เป็นไปข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องด้วย

ที่มา : สวพส.


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  คน 4 ประเภท อนาคตจะหางานทำยากมากขึ้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง