เช็คที่นี่! ค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน ฯลฯ (Surveyprice) จังหวัดกาญจนบุรี

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

เช็คที่นี่! ค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน ฯลฯ (Surveyprice) จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรับวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ตามที่จังหวัดกาญจนบุรีได้มีประกาศฉบับวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อใช้เรียกเก็บในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในท้องที่จังหวัดนี้ ทุกอำเภอและทุกตำบล ตามระเบียบของกระทรวงมหมดไทยให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว นั้น

เนื่องจากประกาศฉบับดังกล่าวได้ใช้มาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและไม่สอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน จังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วจึงให้ยกเลิกประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ฉบับลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ดังกล่าวและให้ใช้แทนประกาศฉบับนี้แทน

(ตารางค่าใช้จ่ายสำหรับการออก การตรวจสอบเนื้อที่ แบ่งแยก และรวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์)

1. สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ทุกอำเภอ ทุกตำบล

โดยวิธีแผนที่ชั้น 1
โฉนดที่ดิน (ออก/สอบเขต/รวม)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 3,480 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 6,760 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 10,040 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 13,320 บาท

โฉนดที่ดิน (แบ่งแยก)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 3,480 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 6,760 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 10,040 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 13,320 บาท

*** กรณีเนื้อที่เกินกว่า 50 ไร่ ทุกๆ 50 ไร่ เศษเกินกว่า 25 ไร่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

โดยวิธีแผนที่ชั้น 2 (รังวัดด้วยกล้อง)
โฉนดที่ดิน (ออก/สอบเขต/รวม)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 3,060 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 5,920 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 8,780 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 11,640 บาท

โฉนดที่ดิน (แบ่งแยก)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 3,060 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 5,920 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 8,780 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 11,640 บาท

*** กรณีเนื้อที่เกินกว่า 50 ไร่ ทุกๆ 50 ไร่ เศษเกินกว่า 25 ไร่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

โดยวิธีแผนที่ชั้น 2 (รังวัดด้วยโซ่)
โฉนดที่ดิน (ออก/สอบเขต/รวม)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 2,640 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 5,080 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 7,520 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 9,960 บาท

โฉนดที่ดิน (แบ่งแยก)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 2,640 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 5,080 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 7,520 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 9,960 บาท

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (ออก/สอบเขต/รวม)
– เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ 2,640 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 5,080 บาท

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (แบ่งแยก)
– เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ 2,640 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 5,080 บาท

อ่าน :  รู้ก่อนโดนหลอก ที่ดินแบบไหน ซื้อได้-ซื้อไม่ได้ ที่นี่มีคำตอบ

*** กรณีเนื้อที่เกินกว่า 50 ไร่ ทุกๆ 50 ไร่ เศษเกินกว่า 25 ไร่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

2. สำนักงานที่ดินอำเภอ ทุกอำเภอ

โดยวิธีแผนที่ชั้น 2 (รังวัดด้วยโซ่)
โฉนดที่ดิน (ออก/สอบเขต/รวม)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 2,640 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 5,080 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 7,520 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 9,960 บาท

โฉนดที่ดิน (แบ่งแยก)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 2,640 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 5,080 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 7,520 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 9,960 บาท

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (ออก/สอบเขต/รวม)
– เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ 2,640 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 5,080 บาท

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (แบ่งแยก)
– เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ 2,640 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 5,080 บาท

*** กรณีเนื้อที่เกินกว่า 50 ไร่ ทุกๆ 50 ไร่ เศษเกินกว่า 25 ไร่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์การเพิ่มวันทำการรังวัด

1. หลักเกณฑ์การเพิ่มวันทำการรังวัด

1.1 กรณีที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร/เมืองพัทยา ฯลฯ หรือ เทศบาลนคร หรือเทศบาลเมืองหรือที่สวนเป็นไม้ยืนต้น เช่น สวนผลไม้ สวนปาล์ม สวนยาง ฯลฯ เป็นต้น ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

1.2 กรณีการรังวัดต้องคำนวนจำกัดเนื้อที่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

1.3 กรณีการรังวัดมีที่ดินข้างเคียงมากแปลง ทุก ๆ ข้างเคียง 30 แปลง หรือเศษเกินกว่า 15 แปลง ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

1.4 กรณีการแบ่งจัดสรร ทุก ๆ 8 แปลง หรือเศษเกินกว่า 4 แปลง ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

1.5 กรณีมีเหตุ ข้อ 1 และ 2 รวมอยุ่ในเรื่องเดียวกัน ให้เพิ่มวันทำการรังวัดได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น

2. จำนวนเงินตามตารางดังกล่าวยังมิได้รวมค่าป่วยการผู้ปกครองท้องที่ (ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง)

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 โดย นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (ณ ขณะดำรงตำแหน่ง)

หมายเหตุเพิ่มเติม : ประกาศฉบับดังกล่าว ยังใช้จนถึงปัจจุบันนี้

ดู ค่าใช้จ่ายการรังวัด (Surveyprice) จังหวัดอื่น

ที่มา : กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง