เช็คที่นี่! ค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน ฯลฯ (Surveyprice) จังหวัดกระบี่

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

เช็คที่นี่! ค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน ฯลฯ (Surveyprice) จังหวัดกระบี่

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรับวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประดยชน์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558

อนุสนธิตามที่จังหวัดกระบี่ได้กำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อใช้เรียกเก็บในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามระเบียบกระทรวงมะหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ พ.ศ. 2552 นั้น

เนื่องจาก กระทรวงมะหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมะหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประดยชน์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558 โดยให้ยกเลิกบัญชีค่าใช้จ่ายตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมะหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ พ.ศ. 2552 ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และกำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัดให้สอดคล้องตามพื้นที่ดำเนินการ จึงเห็นควรยกเลิกประกาศจังหวัดกระบี่ ฉับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 โดยให้ใช้ประกาศฉับนี้แทน ดังนี้

1. สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง(ทุกตำบล), อำเภอเหนือคลอง(ทุกตำบล), อำเภอเขาพนม(ทุกตำบล)

โดยวิธีแผนที่ชั้น 1
โฉนดที่ดิน (ออก/สอบเขต/รวม)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 3,530 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 6,810 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 10,090 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 13,370 บาท

โฉนดที่ดิน (แบ่งแยก)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 3,530 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 6,810 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 10,090 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 13,370 บาท

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (ออก/สอบเขต/รวม)
– เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ 2,690 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 5,130 บาท

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (แบ่งแยก)
– เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ 2,690 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 5,130 บาท

*** กรณีเนื้อที่เกินกว่า 50 ไร่ ทุกๆ 50 ไร่ เศษเกินกว่า 25 ไร่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

โดยวิธีแผนที่ชั้น 2 (รังวัดด้วยกล้อง)
โฉนดที่ดิน (ออก/สอบเขต/รวม)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 3,110 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 5,970 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 8,830 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 11,690 บาท

โฉนดที่ดิน (แบ่งแยก)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 3,110 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 5,970 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 8,830 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 11,690 บาท

โดยวิธีแผนที่ชั้น 2 (รังวัดด้วยโซ่)
โฉนดที่ดิน (ออก/สอบเขต/รวม)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 2,690 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 5,130 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 7,570 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 10,010 บาท

โฉนดที่ดิน (แบ่งแยก)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 2,690 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 5,130 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 7,570 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 10,010 บาท

*** กรณีเนื้อที่เกินกว่า 50 ไร่ ทุกๆ 50 ไร่ เศษเกินกว่า 25 ไร่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

2. สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาอ่าวลึก อำเภออ่าวลึก(ทุกตำบล), อำเภอปลายพระยา(ทุกตำบล)

อ่าน :  วิธีขอเปิดทาง ที่ดินตาบอด โดยทนายรัชพน ศิริสาคร

โดยวิธีแผนที่ชั้น 1
โฉนดที่ดิน (ออก/สอบเขต/รวม)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 3,530 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 6,810 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 10,090 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 13,370 บาท

โฉนดที่ดิน (แบ่งแยก)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 3,530 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 6,810 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 10,090 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 13,370 บาท

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (ออก/สอบเขต/รวม)
– เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ 2,690 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 5,130 บาท

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (แบ่งแยก)
– เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ 2,690 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 5,130 บาท

*** กรณีเนื้อที่เกินกว่า 50 ไร่ ทุกๆ 50 ไร่ เศษเกินกว่า 25 ไร่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

โดยวิธีแผนที่ชั้น 2 (รังวัดด้วยกล้อง)
โฉนดที่ดิน (ออก/สอบเขต/รวม)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 3,110 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 5,970 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 8,830 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 11,690 บาท

โฉนดที่ดิน (แบ่งแยก)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 3,110 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 5,970 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 8,830 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 11,690 บาท

โดยวิธีแผนที่ชั้น 2 (รังวัดด้วยโซ่)
โฉนดที่ดิน (ออก/สอบเขต/รวม)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 2,690 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 5,130 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 7,570 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 10,010 บาท

โฉนดที่ดิน (แบ่งแยก)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 2,690 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 5,130 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 7,570 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 10,010 บาท

*** กรณีเนื้อที่เกินกว่า 50 ไร่ ทุกๆ 50 ไร่ เศษเกินกว่า 25 ไร่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

3. สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม อำเภอคลองท่อม(ทุกตำบล), อำเภอเกาะลันตา(ทุกตำบล), อำเภอทับ(ทุกตำบล)

โดยวิธีแผนที่ชั้น 1
โฉนดที่ดิน (ออก/สอบเขต/รวม)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 3,530 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 6,810 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 10,090 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 13,370 บาท

โฉนดที่ดิน (แบ่งแยก)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 3,530 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 6,810 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 10,090 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 13,370 บาท

อ่าน :  มีที่ดินเปล่า ทำอะไรได้มากกว่าที่คิด ทำเงินได้มากมาย

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (ออก/สอบเขต/รวม)
– เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ 2,690 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 5,130 บาท

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (แบ่งแยก)
– เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ 2,690 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 5,130 บาท

*** กรณีเนื้อที่เกินกว่า 50 ไร่ ทุกๆ 50 ไร่ เศษเกินกว่า 25 ไร่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

โดยวิธีแผนที่ชั้น 2 (รังวัดด้วยกล้อง)
โฉนดที่ดิน (ออก/สอบเขต/รวม)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 3,110 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 5,970 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 8,830 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 11,690 บาท

โฉนดที่ดิน (แบ่งแยก)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 3,110 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 5,970 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 8,830 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 11,690 บาท

โดยวิธีแผนที่ชั้น 2 (รังวัดด้วยโซ่)
โฉนดที่ดิน (ออก/สอบเขต/รวม)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 2,690 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 5,130 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 7,570 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 10,010 บาท

โฉนดที่ดิน (แบ่งแยก)
– เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 2,690 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ 5,130 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ 7,570 บาท
– เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ 10,010 บาท

*** กรณีเนื้อที่เกินกว่า 50 ไร่ ทุกๆ 50 ไร่ เศษเกินกว่า 25 ไร่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

หมายเหตุ
– การเบิกค่าพาหนะเดินทางในท้องที่จังหวัดกระบี่ให้เบิกไม่เกิน 1600 บาท ทุกท้องที่ต่อวัน
– การเบิกค่าจ้างคนงาน ให้เบิกได้วันละไม่เกิน 420 บาท ต่อคน ต่อวัน
– การเบิกค่าพาหนะเดินทาง และค่าจ้างคนงานให้เป็นไปตามบัญชีค่าใช้จ่ายสำหรับการรังวัดตามแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. และแบบ ง. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2558 โดย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (ณ ขณะดำรงตำแหน่ง)

หมายเหตุเพิ่มเติม : ประกาศฉบับดังกล่าว ยังใช้จนถึงปัจจุบันนี้

ดู ค่าใช้จ่ายการรังวัด (Surveyprice) จังหวัดอื่น

ที่มา : กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง