เจ้าของที่ดินข้างเคียง ไม่มารังวัดที่ดินได้

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

เจ้าของที่ดินข้างเคียง ไม่มารังวัดที่ดินได้

การรังวัดที่ดิน บางครั้ง เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ยอมมา ไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม หรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถรังวัดที่ดินได้เลย

โดยเมื่อรังวัดแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อหรือคัดค้านใน 30 วัน นับแต่ได้ส่งหนังสือ ถ้าไม่มาลงชื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขแผนที่ให้ตรงกับความเป็นจริงได้เลย

ประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา 69 ทวิ วรรคสาม ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง ให้มาระวังแนวเขต ได้ หรือในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง ได้รับการติดต่อจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวังแนวเขตแล้วแต่ไม่มา หรือมาแต่ไม่ยอม ลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือ ถ้าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง ไม่ ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในกำหนดดังกล่าว และผู้ขอได้ให้ คำรับรองว่ามิได้นำทำการรังวัดรุกล้ำที่ดินข้างเคียงและยินยอมให้ แก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริง ให้เจ้าพนักงานที่ดิน ดำเนินการตามวรรคสองไปได้โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขต

โดย : ทนายรัชพล ศิริสาคร


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  เช็คที่นี่! ค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน ฯลฯ (Surveyprice) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง