ขุดสระ 2,500 บาท โครงการของกรมพัฒนาที่ดิน ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ทำเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ กรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพ การเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร เพื่อเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มีแหล่งน้ำที่เหมาะสม กับการเกษตร เป็นการสนับสนุนการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านต่อ

รัฐบาลปล่อยกู้เงิน “ขุดสระ-เจาะบ่อบาดาล” รายละไม่เกิน 5 หมื่น ดอกเบี้ย 0% นาน 6 ปี

ครม.อนุมัติงบ 500 ล้านบาท ปล่อยกู้เกษตรกร ‘ขุดสระ-เจาะบ่อบาดาล’ รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท คิดดอกเบี้ย 0% คืนหนี้ภายใน 6 ปี ปลอดการชำระหนี้นาน 2 ปี

อ่านต่อ