คลิป – ที่ดิน ส.ป.ก. ห้ามซื้อขๅย คนซื้อไม่ได้ คนขๅยเสียสิทธิ ผิดกฎหมายทั้งคู่

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

คลิป – ที่ดิน ส.ป.ก. ห้ามซื้อขๅย คนซื้อไม่ได้ คนขๅยเสียสิทธิ ผิดกฎหมายทั้งคู่


ที่ดิน ส.ป.ก. ห้ ามซื้อขาย คนซื้อไม่ได้ คนขายเสียสิทธิ ผิดกฎหมายทั้งคู่

ผู้ซื้อที่ดิน ส.ป.ก. จึงไม่ได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว และเมื่อการซื้อที่ดิน ส.ป.ก.เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงถือไม่ได้ว่าผู้ซื้อได้เข้าครอบครองที่ดินของส.ป.ก. โดยสุจริต จะทำให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. ได้ ผู้ซื้อหรือผู้รับโอนที่ดิน ส.ป.ก. โดยมิชอบด้วยกฎหมายจึงไม่อาจได้รับสิทธิให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ส.ป.ก. ได้

นอกจากนี้ กฎหมายยังถือว่าการที่ผู้ซื้อที่ดินได้ชำระเงินค่าที่ดิน ส.ป.ก.ทั้งที่รู้ว่าเป็นที่ดินซึ่งต้องห้ ามซื้อขายเปลี่ยนมือ เป็นการฝ่ าฝื นข้อห้ามตามกฎหมาย ซึ่งตามประมวลกฎหม ายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 411 ผู้ซื้อไม่อาจเรียกคืนเงินที่ชำระไปได้ ดังนี้ จึงพอสรุปได้ว่าผู้ซื้อที่ดิน ส.ป.ก. นอกจากจะไม่ได้รับสิทธิใดๆ จากการซื้อที่ดิน ส.ป.ก. แล้ว ยังต้องเสียเงินจากการซื้อที่ดินโดยไม่อาจเรียกคืนจากผู้ขายได้ด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ซื้อที่ดิน ส.ป.ก. ไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินและต้องออกจากที่ดิน ส.ป.ก. กรณีไม่ยอมออกจากแปลงที่ดินถือว่าผู้ซื้ออยู่ในที่ดินโดยไม่มีสิทธิ และเป็นการทำผิ ดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362 ต้องโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบ าท หรือทั้งจำทั้งปรับ


จึงอาจกล่าวโดยสรุปว่า การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก้ปัญหาผู้ไร้ที่ดินทำกิน โดยมีมาตรการป้องกันมิให้ที่ดินต กอยู่ในมือบุคคลที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกร รมและเกษตรกรกลายเป็นผู้เช่าที่ดินหรือผู้ไร้ที่ดินทำกิน ดังนั้น การซื้อขายที่ดิน ส.ป.ก. จึงเป็นการกระทำขั ดวัตถุประสงค์ของกฎหมาย มีโทษตามกฎหม าย “ผู้ขายเสียสิทธิ ผู้ซื้อเสียเงินฟรี ทั้งคู่อาจต้องรับโทษจำคุก

รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูคลิปด้านบนกันได้เลย…

ฝากกดไลค์ กดแชร์ ติดตามช่องได้ที่ 👇

ที่มา Youtube Channel : ศูนย์รวมความรู้เกษตร
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=orvYccrMPoU


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  เดินผ่านที่ดินคนอื่น 10 ปี ย่อมได้ภารจำยอม เจ้าของที่จะปิดทางไม่ได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง