ถึงคิวเกษตรกร!! คลังไฟเขียว ช่วยเกษตรกร รายละ 15000 บาท แบบจ่ายครั้งเดียว

แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน

ถึงคิวเกษตรกร!! คลังไฟเขียว ช่วยเกษตรกร รายละ 15000 บาท แบบจ่ายครั้งเดียว

25 เมษายน 63 รายงานข่าวแจ้งว่ากระทรวงการคลัง อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรเยียวยาวิกฤตโควิด-19 และภัยแล้ง รายละ 15,000 บาท แบบจ่ายครั้งเดียว จำนวน 9 ล้านครัวเรือน

โดยจะยึดโยงข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหนนี้ และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิม รวมถึงเกษตรกรรายเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่ เพื่อให้สามารถลงทะเบียนเกษตรกร รับเงินเยียวยา 15ม000 ได้อย่างถูกต้องดังนี้

1.หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1.1 ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตร เป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรองก็ได้

1.2 ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน ในการพิจารณาว่า ครัวเรือนใด ขอขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนหรือไม่ จนท.จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้เกษตรกร ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบ ตามนิยามที่กําหนด

1.3 เกษตรกร ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน

2.สถานที่ขึ้นทะเบียน ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

2.1 เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม สามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอทุกแห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนที่เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรอยู่ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อกม. หรือสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผ่านแปพลิเคชั่น DOAE Farmbook Application ด้วยโทรศัพท์มือถือ Smartphone ได้ด้วยตนเอง ดังวิธีต่อไปนี้

2.2เกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่หรือเกษตรกรรายใหม่

สำหรับเกษตรกรรายใหม่ รวมไปถึงเกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ ให้ยื่นเอกสารที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงที่ทํากิจกรรมการเกษตรอยู่ หากมี แปลงที่ทํากิจกรรมการเกษตรหลายพื้นที่ หลายอําเภอ ให้ยื่นที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงหลัก (อําเภอที่มีจํานวนแปลงมากที่สุด)

กรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต(Tablet) ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จนท.สามารถรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรราย ใหม่ในพื้นที่ พร้อมวาดผังแปลงไปพร้อมๆกันในคราวเดียวได้ (เฉพาะพื้นที่ที่มี Internet)

3)เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

3.1เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ใช้บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง

3.2เกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิม เพิ่มแปลงใหม่ ใช้บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือสําเนาที่มีการรับรองสําเนาจากผู้ครอบครอง ทั้งนี้ สามารถเรียกหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมได้ ตามความจําเป็นและเหมาะสม

4)การขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สามารถดําเนินการได้ทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์

5)การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สามารถดําเนินการได้ทุกลักษณะการถือครองที่ดิน ได้แก่ ของครัวเรือน เช่า อื่นๆ(ทําฟรี/ที่สาธารณประโยชน์)

6)การมอบอํานาจให้บุคคลอื่นมาดําเนินการแทน

6.1 ครัวเรือนเกษตรกร สามารถมอบอํานาจให้สมาชิกในครัวเรือนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกร เดียวกัน เป็นผู้ขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแทนได้ แต่หากเป็นเกษตรกรที่ต้องการขอขึ้นทะเบียนใหม่ต้องแจ้ง ขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเอง

6.2 นิติบุคคล สามารถมอบอํานาจให้ผู้แทนขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ 7. เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียนจะต้องย้ําให้เกษตรกรทราบว่าต้องแจ้งข้อมูลและกรอกข้อมูลในแบบคําร้องให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองข้อมูล ในแบบคําร้องด้วย สําหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่ ต้องมีผู้นําชุมชน (รายละเอียดตามคํานิยาม) ลงลายมือชื่อพร้อมระบุตําแหน่ง เป็นพยานการให้ข้อมูล

วิธีตรวจสอบสถานะเกษตรกร และสมาชิกครัวเรือน ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ที่ลิงก์ การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน

 


แชร์ - ส่งบทความให้เพื่อน
อ่าน :  วิธีขอเปิดทาง ที่ดินตาบอด โดยทนายรัชพน ศิริสาคร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง